KVKK Politikası

KVK AYDINLATMA METNİ

1.Veri Sorumlusunun Kimliği

İşbu Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVK Kanunu”) 10. Maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca, veri sorumlusu Mescit Mah. Demokrasi Cad. 21-29 34956 Tuzla, İstanbul TÜRKİYE adresinde mukim Hasel İstif Makinaları (“Şirket”) tarafından hazırlanmıştır. Kişisel Verileriniz; veri sorumlusu olarak Şirket tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

2.İşlenen Veri Kategorileri ve Veri Türleri

Aşağıda belirtilen kişisel verileriniz, bu verileri Şirkete açıklamanıza konu olan ve aşağıda sıralanan amaçlar ve hukuki sebepler başta olmak üzere amaçlarla doğru orantılı olarak; Kanun’un 4., 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dâhilinde işlenecektir:

Kişisel Veri Üst Kategorisi

Kişisel Veri Alt Kategorisi

Elde Etme Yöntemi

Hukuki Sebebi

Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

Kimlik Bilgileri

 

Ad-Soyad;

 

İlgili kişiden dijital ortamda (İletişim formu aracılığıyla)

Bir hakkın tesisi ve kullanımı için zorunlu olması

İlgili kişinin talep, öneri ve isteklerinin karşılanması,

İletişim Bilgileri

Cep Telefonu No ; E-mail;

İlgili kişiden dijital ortamda (İletişim formu aracılığıyla)

Bir hakkın tesisi ve kullanımı için zorunlu olması

İlgili kişinin talep, öneri ve isteklerinin karşılanması,

Pazarlama

Bilgileri

Cookie Kayıtları, Pazarlama Amacıyla Yapılacak Kampanya Çalışmaları Neticesinde Elde Edilen Bilgiler Ve Değerlendirmeler

İlgili kişiden dijital ortamda

İlgili kişinin hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydı ile veri sorumlusunun meşru menfaati

Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi, Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi, Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi

Müşteri İşlem Bilgileri

İnternet Sitesi Kullanım Alışkanlığı, İnternet Sitesi Kullanım Sıklığı, İnternet Sitesi Kullanım Süresi; Müşteri Talepleri

İlgili kişiden dijital ortamda

İlgili kişinin hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydı ile veri sorumlusunun meşru menfaati

Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi

Lokasyon ve Takip Bilgisi

Log kayıtları, Konum Bilgisi

İlgili kişiden dijital ortamda (ilgili kişilerin internet sitesini kullanımı sırasında)

İlgili kişinin hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydı ile veri sorumlusunun meşru menfaati

Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi

İşlem Güvenliği Bilgileri

 

IP adresi Bilgisi, internet sitesi giriş çıkış bilgileri

İlgili kişiden dijital ortamda (ilgili kişilerin internet sitesini kullanımı sırasında)

İlgili kişinin hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydı ile veri sorumlusunun meşru menfaati

Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi

 

3.İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz; yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda ve bu amaçların yerine getirilmesi ile sınırlı olarak; iştirak şirketlerimize, hizmet satın aldığımız iş ortaklarımıza, yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amacıyla talep halinde yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, aracılık/acentelik sıfatıyla faaliyet yürüten şirketlere, hizmet alınan 3. kişilere, işbirliği içerisinde olunan kurum kuruluşlara, ve bağımsız denetim şirketleri ile özel kurumlara Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve yukarıda belirtilen amaçlarla sınırlı olarak aktarılacaktır.

V. Verisi İşlenen İlgili Kişi Olarak Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Haklarınız

KVK Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca kişisel veri sahipleri;

  1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
  6. KVK Kanunu 7. maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  7. (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

haklarına sahiptir.

Kişisel veri sahipleri olarak, yukarıda belirttiğimiz haklarınız kapsamındaki taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca yazılı olarak info@altonairsprings.com adresimize veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da Şirketimize daha önce bildirilen ve şirketimiz sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle Şirketimize iletebilirsiniz. Belirtilen yöntemlerle taleplerinizi bize iletmeniz durumunda, Şirket talebinizin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde sonuçlandıracaktır.

 

Hayalinizdeki İş Ekipmanlarına kavuşun

Hasel - Bobcat ile yeni bir dünyaya bakış